Dostawa odczynników

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Do pobrania: 
siwz_odzcynniki_zmiana
/public/filemanager/files/przetargi/siwz_odczynniki/Zalacznik%20nr%201_%20zmiana.zip
 
ZMIANA TERMINU SKAŁDANIA I OTWARCIA OFERT 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 25.08.2017r do godz. 09.00 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2017r o godzinie 09.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 
 
 
ZMIANA SIWZ
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza wprowadza zmianę załacznika nr 1 - Formularz oferty. plik do pobrania na stronie. 
 
 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa odczynników” – znak sprawy: ZP/07/2017.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.  
Odczynniki pogrupowane są wg ich charakterystyki, przeznaczenia itp. i pogrupowane w określone pakiety, które zostały określone jako „Zadania” i opisane szczegółowo w formularzu cenowym – załącznik nr 2. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach:
Zadanie Nr 1 TEST HBsAg
Zadanie Nr 2 Mycobacterium tuberculosis, podłoża w probówkach 
Zadanie Nr 3 Mycobacterium tuberculosis, podłoża i testy do identyfikacji 
Zadanie Nr 4 Krążki diagnostyczne 
Zadanie Nr 5 Podłoża do przygotowywania zawiesin i standard Mcfarlanda 
Zadanie Nr 6 Odczynniki chemiczne 
Zadanie Nr 7 Roztwory barwników mikroskopowych 
Zadanie Nr 8 Antybiotyki krążki, paskiMICE 
Zadanie Nr 9 Podłoża na płytkach 
Zadanie Nr 10 Podłoża w probówkach L-J z antybiotykami (długość probówki 15 cm)
Zadanie Nr 11 Testy identyfikacyjne i biopreparaty 
Zadanie Nr 12 Testy biochemiczne 
Zadanie nr 13 Testy identyfikacyjne dla Mycobacterium tuberculosis 
 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
CPV 33 69 65 00-0  
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1. nie podlegają wykluczeniu
10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
c. oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania  określone 
w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
d. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – do oferty należy dołączyć wszystkie  kserokopie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych na zaoferowane odczynniki, lub dołączyć płytę CD z nagranymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.
W przypadku kiedy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej nie są wymagane, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferowane wyroby (odczynniki, kontrolki) nie zawierają substancji niebezpiecznych podając nazwę odczynnika, pozycję
 i numer zadania.
e. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r., poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
f. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10.b Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena   - znaczenie - 60 %
e. Termin dostawy - znaczenie - 40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 22.08.2017r. do godz. 09.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.08.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: 
a) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian;
b) zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta odczynników stwierdzające ten fakt;
c) zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania odczynnika objętego umową,
d) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych załączniku (formularzu cenowym) do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;
e) dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu zamówienia - danego zadania - do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2017 r. pod numerem ogłoszenia: 571585-N-2017
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.